# BiliBili宣传奖励

# 对服务器宣传视频三连+关注BiliBili 可爱小天空 即可领取奖励

# 服务器长期额外奖励:限时[Bili]称号,游戏币,泥土*16

# 步骤

  • 1.打开服务器宣传视频 (opens new window)
  • 2.对该视频进行三连并关注 可爱小天空
  • 3.在空岛主服使用使用指令/bili bind B站UID(是UID)进行绑定
  • 4.输入/bili get即可领取

# 为什么无法领取奖励?

若无法绑定,请在[B站-个人主页-空间设置]中公开最新点赞的视频,公开最近投币的视频,公开我的关注列表选项,否则无法领取奖励

Bili称号验证没有任何问题,私聊管理将不会获得任何帮助